இவ்வாண்டுக்கான புக்கர் பரிசு பெற்ற இலங்கை எழுத்தாளருடன் thebookerprizes.com நிகழ்த்திய உரையாடல்நேர்காணல் – ஷெஹான் கருணாதிலக

தமிழில்:ஜிஃப்ரி ஹாசன் ஷெஹான் கருணாதிலகவின்The Seven Moons of Maali Almeida புக்கர் பரிசு 2022 க்கான குறும்பட்டியலுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதால், ஷெஹான் கருணாதிலகவிடம்…

காவேரிக் கலாமன்ற பணிப்பாளர். வண.யோசுவாவுடன் உரையாடல்

வண. சிவஞானம் யோசுவா, நல்லதொரு நடைமுறைச் சிந்தனையாளர். “எந்தத் தீமைக்குள்ளும் பல நன்மையுண்டு” என்ற நம்பிக்கையோடு எத்தகைய நெருக்கடிச் சூழலிலும் உற்சாகமாக…

காவேரிக் கலாமன்ற பணிப்பாளர். வண.யோசுவாவுடன் உரையாடல்

வண. சிவஞானம் யோசுவா, நல்லதொரு நடைமுறைச் சிந்தனையாளர். “எந்தத் தீமைக்குள்ளும் பல நன்மையுண்டு” என்ற நம்பிக்கையோடு எத்தகைய நெருக்கடிச் சூழலிலும் உற்சாகமாக…

முகநூலில் நாம்