36 பேருக்கு 4 வது (பூஸ்டர்) டோஸ்!

நேற்று (26) மாத்திரம் இலங்கையில் கொவிசீல்ட், சைனோபார்ம், ஸ்புட்னிக் V, ஃபைசர் மற்றும் மொடர்னா தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட்ட விபரங்கள் பின்வருமாறு,

கொவிசீல்ட் முதலாவது டோஸ் – யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை
கொவிசீல்ட் இரண்டாவது டோஸ் – யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை

சைனோபார்ம் முதலாவது டோஸ் – யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை
சைனோபார்ம் இரண்டாவது டோஸ் – 01

ஸ்புட்னிக் V முதலாவது டோஸ் – யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை
ஸ்புட்னிக் V இரண்டாவது டோஸ் – யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை

ஃபைசர் முதலாவது டோஸ் – 16
ஃபைசர் இரண்டாவது டோஸ் – 42
ஃபைசர் மூன்றாவது (பூஸ்டர்) டோஸ் – 67
ஃபைசர் நான்காவது (பூஸ்டர்) டோஸ் – 36

மொடர்னா முதலாவது டோஸ் – யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை
மொடர்னா இரண்டாவது டோஸ் – யாருக்கும் ஏற்றப்படவில்லை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்