20% பங்குகள் ஊழியர்களுக்கு வழங்க தீர்மானம்

இலங்கை வங்கி மற்றும் மக்கள் வங்கியின் 20% பங்குகள் ஊழியர்கள் மற்றும் வைப்பாளர்களுக்கு வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்