வரலாற்றில் இன்று! 23.02.2022

கயானா குடியரசு தினம்(1970)
உலக தரநிர்ணய அமைப்பு( ஐ.எஸ்.ஓ.இ) ஆரம்பிக்கப்பட்டது(1947)
ரோட்டரி அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது(1905)
ருடொல்ஃப்இ டீசல் இயந்திரத்திற்கான காப்புரிமம் பெற்றார்(1893)
புளூட்டோனியம் முதல் முறையாக உருவாக்கப்பட்டது(1941)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்