தொழில் இல்லாதோருக்கு 20 ஏக்கர் காணி கொடுக்க தீர்மானம்

தொழில் இல்லாதவர்களுக்கு 20 ஏக்கர் காணி ஒதுக்கப்படும். அதில் விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு முன்னெடுக்கப்படும். அதற்கான 50 மில்லியன் ஒதுக்கப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்