ஜனாதிபதியின் செயலாளராக சமன் நியமிக்கப்படடர்

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் செயலாளராக  சமன் ஏக்கநாயக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவால்  இன்று இவருக்கான நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்