கோபா குழுவின் தலைவர் பதவிக்கு எரான் விக்கிரமரத்ன

அரசாங்க கணக்குகள் குழு என்ற ´கோபா குழு´த் தலைவர் பதவிக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எரான் விக்கிரமரத்னவின் பெயர் சபாநாயரிடம் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்