கல்வி உளவியல் என்றால் என்ன?

கல்வி உளவியல் கல்வி மற்றும் கற்றல் செயல்முறைக்கு உளவியலின் கருவிகள், ஆராய்ச்சி முடிவுகள் மற்றும் முறைகள் பொருந்தும். கற்பித்தல் முறைகளை மேம்படுத்த மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளுடன் எவ்வாறு கற்கிறார்கள் மற்றும் பணியாற்றுகிறார்கள் என்பதை கல்வி உளவியலாளர்கள் கவனிக்கின்றனர்.

நீங்கள் ஒரு பள்ளி அமைப்பு, ஒரு உள்ளூர் அரசு, ஒரு தனியார் பள்ளி அல்லது கல்லூரிக்கு நேரடியாக வேலை செய்யலாம். கல்வி உளவியலாளர்கள் பள்ளி ஆலோசகர்களாகவும் செயல்பட முடியும்.

இந்த உளவியலாளர்கள் ஆசிரியர்கள், நிர்வாகிகள், பெற்றோர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பிற நிபுணர்களுடன் தவறாமல் சந்தித்து மாணவர்கள் தரமான கல்வியைப் பெறுவதை உறுதி செய்கிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்