இலங்கை எழுத்தாளருக்கு புக்கர் விருது

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான ´புக்கர்´ விருது இலங்கை எழுத்தாளர் ஷெஹான்
கருணாதிலவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அவர் எழுதிய “The Seven Moons of Maali Almeida” என்ற புத்தகத்திற்காக
இந்த விருதை வென்றுள்ளார்.

இலங்கையில் நடந்த உள்நாட்டுப் போர் குறித்து எழுதப்பட்ட படைப்புக்கு
இவ்விருது வழங்கப்பட்டது சிறப்பம்சமாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்